Algemene voorwaarden Bracha Media

Artikel 1 Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden (‘voorwaarden’) wordt als volgt bedoeld:
  • Bracha Media: Bracha Media, gevestigd te (3032 CG) Rotterdam aan de Hofdijk 383, ingeschreven in het handelsregister onder nr.:

   65611160, btw nr.: NL207967350B01.

  • Wederpartij: iedere partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een overeenkomst met Bracha Media aangaat en/of aan wie Bracha

   Media een aanbieding heeft uitgebracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, o.a. opdrachtgevers, -nemers en deelnemers.

  • Overeenkomst: iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Bracha Media en de wederpartij, elke wijziging daarvan en/of aanvulling daarop, inclusief deelnameformulieren, en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van

   die overeenkomst.

  • Diensten: alle werkzaamheden die door, of in opdracht van, (medewerkers van) Bracha Media worden verricht voor of namens de

   wederpartij, die direct of indirect betrekking hebben op een opdracht en/of overeenkomst.

  • Opdracht: de specifieke diensten die zijn overeengekomen. Een overeenkomst kan meerdere opdrachten beslaan dan wel uit

   meerdere opdrachten bestaan.

  • Producten: al hetgeen door en/of uit naam van Bracha Media vervaardigd, opgesteld en gemaakt, tenminste filmopnamen,

   (gemonteerde) items, filmconcepten en televisieformats.

  • Schriftelijk: hieronder valt zowel papieren als digitale (zoals e-mails, sms en WhatsApp) correspondentie.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Bracha Media en de wederpartij, respectievelijk hun rechtsopvolgers, ook als hierbij derden worden betrokken. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Bracha Media zal in plaats daarvan bepalingen ter vervanging vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepaling in acht wordt genomen.
 4. Als Bracha Media stilzwijgend afwijking van deze voorwaarden toestaat, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De wederpartij kan nooit enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Bracha Media deze voorwaarden soepel toepast en/of niet steeds stipte naleving verlangt.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden of situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 6. De partij met wie eenmaal onder deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Bracha Media gesloten overeenkomsten.
 7. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle offertes en andere aanbiedingen van Bracha Media zijn vrijblijvend. Aanbiedingen blijven 14 dagen geldig.
 2. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding van Bracha Media of in het geval van een aanbieding vanuit Bracha Media als de wederpartij deze schriftelijk aanvaard. Als de aanvaarding afwijkt van het aanbod is Bracha Media daaraan niet gebonden.

  De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

 3. Als het belang van de wederpartij onmiddellijk gehele of gedeeltelijke levering van diensten door Bracha Media vereist of als dit wordt

  verzocht door de wederpartij, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen vanaf het moment van starten met de

  werkzaamheden.

 4. Als Bracha Media ter uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van de toestemming en/of medewerking van derden en deze niet,

  niet tijdig of niet volledig wordt verleend, mag Bracha Media de overeenkomst desgewenst opzeggen. Bracha Media is dan gerechtigd om de reeds gemaakte en nog te maken kosten in verband met de werkzaamheden bij de wederpartij in rekening te brengen, zonder dat er recht op verhaal van enige (schade)vergoeding op Bracha Media bestaat.

 5. Het staat Bracha Media vrij de werkzaamheden voor eigen risico (deels) te laten uitvoeren door derden, waaronder ondergeschikten. Als Bracha Media de werkzaamheden (deels) wenst te laten uitvoeren door derden in samenspraak met en/of op verzoek van de wederpartij, voeren de ingeschakelde derden en/of de ondergeschikten van de wederpartij de werkzaamheden geheel voor eigen rekening en risico uit. Bracha Media is dan slechts verantwoordelijk voor de kwaliteit van eigen werk.

Artikel 3 Uitvoering

 1. Bracha Media is vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te (laten) voeren. Hierbij neemt Bracha Media naar beste weten en kunnen de belangen van de wederpartij en de eisen van goed vakmanschap in acht.
 2. Bracha Media heeft een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatverplichting.
 3. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bracha Media het recht (delen van) het werk door derden te laten

  uitvoeren.

 4. De wederpartij verleent alle medewerking die nodig is dan wel waarvan begrepen kan worden dat deze nodig is voor een goede uitvoering.
 5. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Bracha Media krijgt als deze geen directe betrekking

  hebben op de overeenkomst of werkzaamheden.

 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bracha Media de uitvoering van die onderdelen die

  tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft

  goedgekeurd.

 7. In het geval de wederpartij een ingeschakelde derde betreft, die in het kader van de overeenkomst, werkzaamheden verrichten op (een

  aangewezen) locatie (van een derde), verzorgt Bracha Media de in redelijkheid benodigde faciliteiten. Eten en drinken is te allen tijde voor eigen kosten en rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Versie juni 2017 1

Algemene Voorwaarden Bracha Media

 1. Bracha Media baseert haar dienstverlening op de door de wederpartij verstrekte gevraagde en ongevraagde informatie. Hierbij mag Bracha Media ervan uit gaan dat de door de wederpartij verstrekte informatie juist is.
 2. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle informatie, documenten en/of contacten, waarvan Bracha Media aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan redelijkerwijs begrepen dient te worden dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, (tijdig) aan Bracha Media worden verstrekt op door Bracha Media te bepalen wijze. Als de voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie niet (tijdig) aan Bracha Media is verstrekt, heeft Bracha Media het recht de uitvoering op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens haar tarieven in rekening te brengen.

Artikel 4 Termijnen en levering

 1. Een afgesproken termijn door Bracha Media geldt nimmer als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn en geeft geen recht op (schade)vergoeding voor de wederpartij. Ingeval van niet-tijdige aflevering dient de wederpartij Bracha Media derhalve uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren, alvorens sprake is van verzuim van Bracha Media. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat de wederpartij alle door Bracha Media gevraagde informatie aan Bracha Media verstrekt heeft.
 2. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle (commerciële en technische) details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Bracha Media én aan de noodzakelijke en/of afgesproken voorwaarden voor uitvoering is voldaan.
 3. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Bracha Media worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als het meerwerk en/of de voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Bracha Media kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
 4. Er is sprake van oplevering van een opdracht of product op het moment dat Bracha Media dit schriftelijk kenbaar maakt.
 5. Levering van producten door Bracha Media kan in persoon, per post of via e-mail, YouTube, Facebook, Dropbox, en/of soortgelijke media

  plaatsvinden. Het moment van levering is het moment van verzenden/plaatsen. Bracha Media bepaalt de wijze van levering.

Artikel 5 Wijzigingen en meerwerk

 1. De wederpartij aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Geen rechten kunnen worden ontleend aan reeds gemaakte en/of verstrekte planningen.
 2. Indien door toedoen van de wederpartij tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de Bracha Media in overleg met de wederpartij de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Bracha Media is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 6 Aanpassing Opnamedatum

 1. Bracha Media kan indien nodig een opnamedatum tot 48 uur van te voren wijzigen. In dat geval zal zij tenminste 3 opties voor nieuwe data en tijdstippen overleggen aan de wederpartij(en). De wederpartij(en) kunnen nimmer rechten ontlenen aan een wijziging van opnamedatum door Bracha Media.
 2. De geplande opnamedatum kan door de wederpartij tot uiterlijk 14 dagen voor de opnamedag worden gewijzigd. Hierna is wijziging niet mogelijk, tenzij Bracha Media en iedere betrokken partij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk instemt. Mocht het wijzigen van de opnamedatum voor Bracha Media tot (extra) kosten en/of schade leiden, dan komen deze voor rekening van de wederpartij.
 3. Veroorzaakt het door de wederpartij wijzigen van de opnamedatum problemen voor Bracha Media (zoals te korte tijd tot uitzenddatum of gebrek aan opties qua tijd en locatie), dan kan Bracha Media een verzoek tot wijzigen van de opnamedatum weigeren, met dien verstande dat de wederpartij het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd blijft aan Bracha Media dan wel dat de wederpartij de kosten dient te vergoeden voor benodigde vervangende personen en/of materialen.
 4. Een nieuwe opnamedatum wordt te allen tijde in goed overleg met Bracha Media overeengekomen. Als Bracha Media slechts beperkte mogelijkheden heeft/biedt ter wijziging is de wederpartij hieraan gebonden. Lid 2 van dit artikel is dan tevens van toepassing.

Artikel 7 Aanpassing gemonteerd item

 1. In het geval Bracha Media, met of zonder ingeschakelde derden, een gemonteerd item (laatste versie alvorens een definitief product wordt afgeleverd) maakt voor de wederpartij, zal deze door Bracha Media, al dan niet via YouTube link, eerst ter goedkeuring worden aangeboden aan de wederpartij.
 2. De wederpartij heeft eenmalig het recht binnen redelijke grenzen aanpassingen in het gemonteerde item te verlangen. Bracha Media zal dan trachten de wensen van de wederpartij te verwerken voor zover mogelijk.
 3. De wederpartij zal binnen de daarvoor door Bracha Media gestelde termijn zijn aanpassingen schriftelijk kenbaar maken aan Bracha Media. Indien binnen deze termijn geen schriftelijke aanpassingen zijn ontvangen door Bracha Media, dan wordt de wederpartij geacht akkoord te zijn met het gemonteerde item.
 4. Het gemonteerde item is slechts bestemd voor de wederpartij en zal niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 8 Tijdstip en datum van uitzending

Iedere datum en tijdstip van uitzending van een product van Bracha Media, waaronder tenminste: programma’s, reclameblokken en/of televisie commercials, zoals genoemd in de overeenkomst en/of het deelnameformulier, is indicatief. Bracha Media behoudt zich ieder recht voor de datum en het tijdstip van een uitzending te wijzigen.

Versie juni 2017 2

Algemene Voorwaarden Bracha Media

Artikel 9 Betaling en prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Bracha Media hanteert een betalingstermijn van 30 dagen voor betalingen aan derden. Betaling door de wederpartij dient te geschieden

  binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder verrekening, korting of opschorting. De betaling dient in ieder geval te zijn voldaan voor de

  opnamedatum.

 3. Indien het voor het uitvoeren van de werkzaamheden, in het kader van de opdracht noodzakelijk is dat Bracha Media naar een door de

  wederpartij aan te wijzen locatie in het buitenland dient te reizen, dan komen de reis- en verblijfkosten voor rekening van de wederpartij.

 4. Zolang de overeenkomst niet is voltooid is Bracha Media gerechtigd om tussentijds te factureren (per e-factuur).
 5. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Bracha Media zich het recht voor om het uitvoeren van werkzaamheden op te schorten. Als

  de wederpartij niet (tijdig of niet volledig) betaalt, zal Bracha Media 14 dagen na factuurdatum de wettelijke rente en de buitengerechtelijke

  kosten, berekend volgens de meest recente wetgeving, in rekening te brengen.

 6. De wederpartij is steeds gerechtigd een overeenkomst en/of de werkzaamheden in te trekken of te wijzigen. In dat geval is de wederpartij

  altijd gehouden aan Bracha Media het volledig overeengekomen bedrag en gemaakte kosten te betalen voor geleden verlies c.q. gederfde

  winst.

 7. Bracha Media heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende informatie, bescheiden en andere zaken van de wederpartij, tot

  aan het moment waarop de wederpartij al hetgeen hij verschuldigd is aan Bracha Media, heeft voldaan.

 8. Door de wederpartij gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de

  tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

 9. In geval van liquidatie, ontbinding, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, als de betalingstermijn is verstreken of de

  wederpartij overlijdt of onder curatele wordt gesteld zijn de vorderingen van Bracha Media en de verplichtingen van de wederpartij jegens

  Bracha Media onmiddellijk opeisbaar.

 10. Als de wederpartij een door Bracha Media ingeschakelde derde betreft, verklaart deze uitdrukkelijk dat zij pas over zal gaan tot facturering

  aan Bracha Media na oplevering aan de partij waar deze aan gericht is (de uiteindelijke opdrachtgever c.q. klant van Bracha Media), waarbij betaling door Bracha Media dient te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst door Bracha Media van betaling het opgeleverde werk van de partij waarvoor de werkzaamheden zijn verricht.

 11. De wederpartij is verplicht op verzoek van Bracha Media een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de wederpartij hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Bracha Media heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en de schade op de wederpartij te verhalen. Bracha Media kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 12. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de wederpartij, komen alle ter invorderingen gemaakte kosten ten laste van de wederpartij, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Bracha Media is slechts aansprakelijk voor zover dat uit dit artikel blijkt. De aansprakelijkheid van Bracha Media is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Bracha Media in dat geval wordt uitgekeerd. Als de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Bracha Media te allen tijde beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor (dat deel van) de dienst waar de schade uit voortvloeit en waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft met een maximum van € 2.500,-.
 2. Bracha Media is niet aansprakelijk voor:
  • eventuele kosten of schades veroorzaakt door wijziging van planningen, partijen en/of tijdschema’s;
  • schade in geval van overmacht. Hieronder wordt tenminste verstaan, naast hetgeen in wet- en regelgeving en jurisprudentie is bepaald,

   ingeval van ziekte (van ingeschakelde derden), brand, staking, annuleringen van ingeschakelde derden en/of locaties, aardbeving, het

   weer, verlies, diefstal, defect materiaal (van derden) en (computer)storingen.

  • schade doordat een andere partij, diens ondergeschikte en/of een derde zelf wijzigingen aanbrengt aan de producten en/of

   werkzaamheden;

  • schade of kosten ontstaan door wijzigen en/of annuleren van een opname(datum) en/of uitzending(sdatum);
  • schade aan producten en/of materialen van (ingeschakelde) derden. In geval de wederpartij een opdrachtnemer van Bracha Media

   betreft is het werken met eigen producten en/of materialen volledig voor eigen risico en verantwoording;

  • schade aan en/of op een locatie van een derde welke gebruikt wordt in de uitvoering van diensten;
  • gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie of winstderving van de

   wederpartij, verband houdende met (niet tijdige) leveringen, producten en/of werkzaamheden van Bracha Media;

  • schade ontstaan, doordat zij haar dienstverlening of de dienstverlening door ingeschakelde derden heeft gebaseerd op onjuiste en/of

   onvolledige verstrekte informatie;

  • kosten, schaden en interesten, die voor Bracha Media of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of

   nalatigheden van personen in dienst van Bracha Media, door Bracha Media ingeschakelde derden, door zaken (onder opzicht van

   Bracha Media) of door Bracha Media geleverde producten.

  • de inhoud van door de wederpartij aangeleverde promotiemateriaal.
 3. De wederpartij is gehouden Bracha Media te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en interesten waarvoor Bracha Media door derden ter zake van het in het vorige lid gestelde mocht worden aangesproken. Tevens vrijwaart de wederpartij Bracha Media uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden met betrekking tot recht van industriële en intellectuele eigendom op door de wederpartij aan Bracha Media verstrekte gegevens, die bij de uitvoering worden gebruikt.
 4. Als de wederpartij aan Bracha Media informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert de wederpartij dat dezen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade dient door de wederpartij te worden vergoed.
 5. In geen geval is er sprake van een bewijslast voor Bracha Media.

Versie juni 2017 3

Algemene Voorwaarden Bracha Media

Artikel 11 Klachten

 1. De wederpartij dient de geleverde producten en/of diensten tijdens oplevering te testen of te (laten) onderzoeken. De wederpartij dient dan na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
 2. Worden zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 48 uur na oplevering uitdrukkelijk schriftelijk aan Bracha Media te melden. Hierna kan de wederpartij geen beroep meer doen op een gebrek.
 3. Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 72 uur na ontdekking respectievelijk het moment waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen en moeten worden, uitdrukkelijk schriftelijk te melden aan Bracha Media. Hierna kan de wederpartij geen beroep meer doen op een gebrek.
 4. Als Bracha Media klachten erkent, heeft zij, alle rechten van de wederpartij op schadevergoeding uitgesloten, het recht om de producten terug te nemen en van (verdere) levering af te zien tegen terugbetaling van de koopprijs, te verlangen dat de wederpartij de producten met korting op de koopprijs behoudt of om de producten te vervangen of te herstellen. Extra kosten voor benodigd transport buiten Nederland komt voor rekening van de wederpartij. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Bracha Media slechts aansprakelijk binnen de grenzen van deze voorwaarden.
 5. Tijdig reclameren schort de betalings- en afnameverplichting niet op.
 6. Alle klachten over een factuur van Bracha Media dienen schriftelijk binnen 72 uur na verzenddatum van deze kenbaar te worden gemaakt.

  Na verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht in te stemmen met de factuur.

 7. Aan de producten en/of diensten door/via Bracha Media geleverd, kunnen geen garanties worden ontleend.
 8. Het recht van reclame van de wederpartij vervalt zodra deze het geleverde zelf heeft bewerkt dan wel laten bewerken en/of als hij over is

  gegaan tot publiceren of online zetten van het geleverde dan wel informatie over geleverde diensten.

Artikel 12 Intellectuele en industriële eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, hieronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, auteursrecht, octrooi, merkenrecht en rechten gerelateerd aan handelsnamen begrepen, met betrekking tot de door Bracha Media verstrekte, verkochte en/of geleverde producten en/of diensten (waaronder opgenomen en gemonteerde beeld- en geluidsmateriaal) zijn en blijven berusten bij Bracha Media of haar licentiegevers. Bracha Media blijft te allen tijde de rechthebbende van alle rechten van industriële en/of intellectuele eigendom daarvan, ook als deze rechten zijn ontstaan in het kader van de overeenkomst. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Bracha Media of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Bracha Media verstrekte, verkochte en/of geleverde producten op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden waarvan vermoed kan worden dat zij de rechten van Bracha Media zoals bedoeld in dit artikel zullen schenden.
 2. Indien de wederpartij in opdracht van Bracha Media beeld- en/of geluidsmateriaal vervaardigd, produceert, opneemt of maakt dan behoren de rechten van intellectueel en/of industrieel eigendom toe aan Bracha Media.
 3. Het is de wederpartij tevens niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele en industriële eigendom uit of van producten van Bracha Media te verwijderen en/of te wijzigen.
 4. Elk gebruik van producten van Bracha Media dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als inbreuk op de rechten van intellectueel eigendom van Bracha Media. In het geval een schriftelijke licentie is verleend, gelden de voorwaarden zoals hierin overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen is de wederpartij niet gerechtigd sub licenties te verlenen.
 5. Bracha Media is gerechtigd een gemonteerde item, door en/of namens haar gemaakt/opgenomen beeld- en geluidsmateriaal voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken en blijft, onverminderd de rechten van de wederpartij, het recht op vermenigvuldiging behouden.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

1. De producten blijven het eigendom van Bracha Media totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 1. Zolang er op producten een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
 2. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud producten willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Bracha

  Media zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

 3. Nadat Bracha Media zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de producten (en al diens eventuele kopieën) terughalen. De

  wederpartij dient volledige medewerking en toegang te verschaffen, op straffe van een boete ad 10% van het verschuldigde per dag. Ook

  dient de wederpartij alle publicaties on- en offline terug te trekken en/of te verwijderen.

 4. Als Bracha Media geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is

  de wederpartij verplicht de nieuwgevormde producten aan Bracha Media te verpanden. Ingeval van bijkomende kosten voor

  werkzaamheden zoals demonteren, zijn deze voor de wederpartij.

 5. De wederpartij verplicht op eerste verzoek van Bracha Media de onder eigendomsvoorbehoud producten te merken als het eigendom van

  Bracha Media en medewerking te verlenen aan Bracha Media als zij maatregelen wil nemen ter bescherming van haar eigendomsrecht.

Artikel 14 Beëindiging en annulering

1. Als de wederpartij de overeenkomst (deels) annuleert, is hij gehouden alle door Bracha Media gemaakte redelijke kosten te vergoeden. Echter:

 • als de wederpartij (opdrachtgever en/of deelnemer van Bracha Media) de overeenkomst annuleert tot 4 weken vóór de overeengekomen datum van uitvoering en/of opname, dan is de wederpartij 50% van de overeengekomen vergoeding c.q. van het volledige factuurbedrag verschuldigd
 • als de wederpartij (opdrachtgever en/of deelnemer van Bracha Media) de overeenkomst annuleert 4 weken of korter vóór de overeengekomen datum opname of erna, dan is de wederpartij 100% van het volledige factuurbedrag c.q. de overeengekomen vergoeding verschuldigd;

Versie juni 2017 4

Algemene Voorwaarden Bracha Media

 • Als de wederpartij (Opdrachtnemer van Bracha Media) tot 10 dagen voor geplande datum van uitvoering van opdracht annuleert, is hij aan Bracha Media 50% van de kosten verschuldigd welke zij eventueel dient te maken dan wel de schade door annulering. Alles onverminderd het recht van Bracha Media op vergoeding door de wederpartij van de (in)directe schade als gevolg van de annulering;
 • Als de wederpartij (opdrachtnemer van Bracha Media) 10 dagen of korter voor geplande datum van uitvoering van opdracht of erna annuleert, is hij aan Bracha Media de kosten verschuldigd welke zij eventueel dient te maken dan wel de schade door annulering. Alles onverminderd het recht van Bracha Media op vergoeding door de wederpartij van de (in)directe schade als gevolg van de annulering;
 • De wederpartij (opdrachtnemer, opdrachtgever of deelnemer) kan tot 48 uur na ondertekening c.q. overeenkomen van de opdracht kosteloos annuleren, mits deze datum niet binnen een termijn van 4 weken voor de datum van uitvoering en/of opname ligt, zie vorige leden van dit artikel, daar dan het voorgaande lid van toepassing is.

2. Na plaatsvinden van opname en/of uitzending kan niet worden geannuleerd.
3. Alle vorderingen van Bracha Media op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar als na het sluiten van de overeenkomst aan Bracha Media

ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; de verzochte zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft of onvoldoende is; door vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd; de wederpartij de betalingscondities niet in acht neemt en/of anderszins diens verplichtingen niet nakomt. In deze gevallen is Bracha Media bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

4. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging – als en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven, ten laste van de wederpartij, kan Bracha Media de overeenkomst terstond en met directe ingang opzeggen,

zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Bracha Media op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 1. De wederpartij is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van overeenkomst te vorderen.
 2. Annulering door de wederpartij is slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk geschiedt.

Artikel 15 Geheimhouding en zorgvuldigheid

 1. Partijen staan ervoor in dat alle informatie die van de wederpartij verkregen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden. De wederpartij zal de inhoud van alle, al dan niet schriftelijke, uitingen en/of producten van Bracha Media niet openbaar maken, tenzij Bracha Media daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 2. Alle communicatie vanuit en met Bracha Media is vertrouwelijk en slechts bestemd voor de door Bracha Media geschreven ontvanger.

Artikel 16 Boete

Bij overtreding van de verboden uit deze voorwaarden, specifiek te noemen uit artikel 7 lid 4, 12, 13 en 15, verbeurt de wederpartij een niet voor matiging vatbare boete ter grootte van 40% van het volledige factuurbedrag met een minimum van € 10.000,- per geval of per product en een bedrag van € 1.000,- per dag dat de schending voortduurt aan Bracha Media. Tevens verbindt de wederpartij zich het in dit artikel vervatte verbod en het boetebeding op te leggen aan rechtsopvolgers in de vorm van een kettinggeding, aldus dat ook die rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers ter zake jegens Bracha Media gebonden zijn. Bij niet nakoming van deze verplichting zal de wederpartij, respectievelijk diens rechtsopvolger, jegens Bracha Media een niet te matige, direct opeisbare boete verbeuren van € 15.000,- per geval.

Artikel 17 Slotbepalingen

 1. Bracha Media is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking na verstrekking en/of toezending van de herziene versie van de voorwaarden.
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bracha Media, de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of gedeelten daarvan aan derden over te dragen of af te staan.
 3. Alle rechtsvorderingen jegens Bracha Media, schadevergoedings-aanspraken inbegrepen, verjaren en/of vervallen na een termijn van 1 jaar nadat de betreffende vordering en/of aanspraak is ontstaan.
 4. Op overeenkomsten met Bracha Media is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de wederpartij woonachtig of gevestigd is in het buitenland. De rechter in de vestigingsplaats van de Bracha Media is bij uitsluiting bijgevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorscheven.

Een exemplaar van deze voorwaarden zal te allen tijde na uw schriftelijk verzoek kosteloos aan u worden toegezonden.

Versie juni 2017 5